ทัวร์ ฮานอยฮาลองลองเบย์เวียดนามเหนือ มกราคม61

จังหวัด พิจิตร    อำเภอบางมูลนาก

  รายละเอียด

  บริษัทสุวรรณคำทัวร์ เชียงใหม่
  45ถนนป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  ใบอนุญาตเลขที่ 021/0173
  โทร 081-993-1194
  รับจัดบริการนำเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ

  ฮานอย – ฮาลอง – ลองเบย์ สุสาน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
  จัตุรัสบาดิ่งห์ - บ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว วัดมันเหมี่ยว
  เดินทางวันที่ 12 – 18 มกราคม 2561 เพียง 5 คืน 6 วัน
  วันแรก เชียงใหม่ นครพนม
  เวลา 16.30 น. คณะพร้อมกันที่นัดหมาย ณ. จุดนัดพบ
  เวลา 17.30 น. รถพาคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ นครพนม ท่าแขก
  พาแวะรับประทานอาหารเย็นที่ลำปาง มื้อที่ 1 หลังอาหารรถพาคณะเดิทางตลอดคืน
  วันที่สองการเดินทาง ท่าแขก ด่านน้ำพาว ด่านเกาแจว
  07.00 น. เจ้าหน้าที่สุวรรณคำทัวร์แผนกต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะที่จ.นครพนม พาไปรับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 2 หลังอาหารแล้วพาไปผ่านด่าน
  09.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านตรวจเข้าเมือง นครพนม ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามแม่น้ำโขงสู่แขวง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสะหวันเขต จากนั้นนำท่านขึ้นรถออกเดินทางหมายเลข 13 ทางแยกเข้าถนนหมายเลข 8 เส้นทางผ่านป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามของธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ ภูผาม่าน ที่เป็นทะเลภูเขา รูปทรงแปลกตาและได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน ของประเทศลาว จากนั้นเดินทางผ่าน เขื่อนพลังไฟฟ้า น้ำเทิน ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำจากแม่น้ำเทินที่อยู่บนยอดเขาไหลลงสู่ แม่น้ำหินปูนที่อยู่เบื้องล่างด้วยการเจาะอุโมงค์ทะลุใต้ภูเขา 2 ลูก ยาวกว่า14 กิโลเมตร คณะเดินทางถึงเมืองหลักซาว ประเทศ สปป.ลาว เมืองหลักซาวตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ ขึ้นอยู่กับ แขวงบริคำไซ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ตลาดใหญ่ โรงพยาบาลทันสมัย โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง สนามบิน และยังมีสถานอาบน้ำแร่จากน้ำพุร้อนธรรมชาติ อีกด้วย
  กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ ( มื้อที่ 3 )จากนั้นเดินทางสู่ ด่านน้ำพาว ของ สปป.ลาว และ ด่านเกาแจว ของเวียดนาม เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ด่านเกาแจวของเวียดนามท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นเป็น มุ่งสู่เมืองวินห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศและเป็นบ้านเกิดโฮจิมินห์ อดีตผู้นำประเทศเวียดนามที่ประชาชนทั้งประเทศนับถือ ถึงเมืองวิง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่โรงแรมMUONGTHANHVINH HOTEL หรือเทียบเท่า อยู่ในตัวเมือง
  เย็น บริการอาหารเย็นที่ ( มื้อที่ 4 )เวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  วันที่สามการเดินทาง เมืองวินห์-- พิงห์มินห์ - ฮาลองเบย์
  เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 5 )ออกเดินทางเดินทางสู่ ตำบลกิมเลี่ยน นำท่านชม บ้านเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นเดินทางสู่ฮาลองเบย์ เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทางท่านสามารถชมโบสถ์ วิหารเก่า ชีวิตยามเช้า ๆ ของชาวเวียดนาม แวะพักที่ บิกต่ง ซึ่งได้รับฉายาว่า ฮาลองบก
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6 )บริเวณท่าเรือบิกด่ง
  ออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์  หน้าสอง
  เย็น ถึงเมืองฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ GRANDHALONG HOTEL
  หรือ เทียบเท่า บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร( มื้อที่ 7 ))หลังอาหารช๊อปปิ้งตลาด
  กลางคืน อาทิเช่น มุกราคาถูก เป็นต้น
  วันที่สี่การเดินทาง ฮานอย- ล่องเรือ ฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์ ทะเลสาบคืนดาบ- วัดเนินหยก ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ สุดประทับใจ
  เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 8 )
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำด่งเทียนกุง หรือ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
  เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด ( มื้อที่ 9 )หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาปคืนดาบ ช้อปปิ้งที่ถนน36 สาย เลือกซื้อสินค้าภายในบริเวณตลาดเมืองฮานอยตามอัธยาศัย
  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร( มื้อที่ 10 )นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีแห่งเดียวในโลกซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ซึ่งได้มีการอนุรักษ์ไว้ โดยมีเนื้อเรื่องและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับเสียงดนตรีประจำชาติ เข้าที่พักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY HOTEL หรือเทียบเท่า
  วันที่ห้าการเดินทาง ฮานอย – สุสาน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จัตุรัสบาดิ่งห์ - บ้านพักโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว วัดมันเหมี่ยว
  เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 11 )
  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะปิดบริการ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว นำท่านชม วัดวันเหมียว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1090 ในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศ ให้แก่ขงจื้อ ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ กว๊อก ดื่อ ยาม อันเป็นสถานศึกษาของเหล่าขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ดรัน สถานศึกษานี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กว็อก ฮ็อก เวียน หรือวิทยาลัยแห่งชาติ วันเหมียว เป็นที่รู้จักในชื่อของวิหารวรรณกรรม เหนือประตูทางเข้าใหญ่ มีข้อความที่ขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้า ก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณที่กว้างใหญ่ ท่านจะได้ชมสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งแผ่นศิลาจารึกถึง 62 แผ่นที่หลงเหลืออยู่จากเดิมที่มีอยู่แล้วถึง 117 แผ่น แผ่นศิลาเหล่านี้จะได้จารึกชื่อพร้อมทั้งผลงานของบุคคลที่สำเร็จ การศึกษาระดับจอหงวนแต่ละรุ่น
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองวินห์
  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUONGTHANHDIENCHAU HOTELพักผ่อนตามอัธยาศัย
  วันที่หกการเดินทาง เมืองวินห์ ท่าแขก นครพนม - เชียงใหม่
  เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
  นำท่านออกเดินทางสู่ด่านเกาแจว และด่านน้ำพราว ของลาว ตามเส้นทางเดิม และท่านจะได้ชมวิถีชีวิตสองข้างทางใน ตอนเช้าท่ามกลางไอหมอกซึ่ง ประกอบไปด้วยตลาดเช้าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามและลาว นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลักซาว
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14 )ที่เมืองหลักซาวหรือนาหินหลังอาหารเดิน
  ทางสู่ ด่านท่าแขก
  เย็น ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง นครพานม หลังจากผ่านด่านแล้วพารับประทานอาหารเย็น 15 แล้วเดินทางกลับเชียงใหม่ พักผ่อนมาในรถตามอัธยาศัย
  วันที่เจ็ด เวลา 08.30 น. รถพาคณะเดินทางกลับมาส่งถึงเชียงใหม่โดยความสวัสดี


  หน้าสาม *
  หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  ค่าบริการท่านละ 13.500 บาท
  อัตรานี้รวม
  • รวมค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ ทีวี
  • รวมโรงแรมค่าที่พัก 4 คืน พักห้องล่ะ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
  • รวมอาหาร 15 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  • รวมค่า มัคคุเทศนำเที่ยว
  • รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมต่าง ๆ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
  อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
  • ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ค่าทิปทีมงานคนขับรถและไกด์ ท่านละ 300 บาท ( เป็นกฎสากลและทำเนียมของการทำงานของชาวเวียดนาม) แบบว่าน้ำใจคนไทยที่ไม่น้อยหน้าชนชาติอื่น
  เอกสารในการจอง เดินทาง
  1 หนังสือเดินทาง พาสปอตร์ ตัวจริงที่มีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทาง
  2 ถ่ายสำเนาบัตรประชน คนละ 2 ใบ
  3 ถ่ายรุปสี ขนาด 1 -2 นิ้วคนละ 4 ใบ
  4 ค่ามัดจำการเดินทาง คนละ 5.000 บาท
  (ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 15 วัน )
  - เตรียมตัวก่อนการเดินทาง
  - ควรเตรียม แว่นตา หมวก ร่ม เสื้อกันฝน กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )
  - คู่มือการท่องเที่ยว รองเท้าสวมใส่สบาย ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
  ขอรายละเอียดในการ เดินทางในครั้งได้ที่ คุณ ป้าบัวคำ ละวิโล 094-743-1112
  และที่ คุณ มะลิ สุวรรณคำ โทร 081-993-1194
  ราคา
  : 13 บาท
  โทรศัพท์
  : 089-954-5182 [คลิกเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์]
  ที่ตั้ง
  : 45 ถนน ป่าพร้าวนอก ตำบล ป่าแดด อำเภอเมือง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 (ที่อยู่ผู้ประกาศ)
  วันทำการ
  : กำลังทำเนินการ
 • ข้อมูลประกาศ

  หมอดูปู่สนทร78

  บริการ

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  01 พ.ย. 60 13:25 น.

  -

  0

  จัดการประกาศ

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  POSTFREE.in.th นะคะ

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ

ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ ทัวร์ ในเว็บไซต์

ดูทั้งหมด